Hotel & Resorts
Hotel & Resorts

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Omschrijving en toepasselijkheid

1.1 Theorieschool: Het meest uitstrekkend benaming van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin CBR Examen Training zich jegens cursist aaneenvoegt tot het verschaffen van theoriecursussen voor het CBR theorie-examen en overige theorieopleidingen alsmede enige ander goed of dienst die CBR Examen Training aan de cursist levert.

1.2Cursist: de natuurlijke persoon die aan CBR Examen Training een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding in een van de aangeboden categorieën.

1.3 Het CBR theorie-examen: Het theorie-examen van toepassing op de volgende categorieën: A, B, AM Waaraan de cursist deelneemt, wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4 Alle laatstbedoelde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CBR Examen Training die reiken tot het fourneren van een theorieopleiding in de eerdere vermelde categorieën.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig intact.

1.6 In deze algemene voorwaarden kan het woord "schriftelijk" ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.7 De cursist kan geen rechten aanvoeren aan het feit dat CBR Examen Training deze algemene voorwaarden bestaanbaar geriefelijk toepast.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden CBR Examen Training niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door CBR Examen Training gedane aanbieding. Alleen als er sprake is van een overeenkomst met aantoonbare wederkerige communicatie is de offerte bindend voor CBR Examen Training.

2.2 De door CBR Examen Training gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Evengoed zijn de opgegeven prijzen inclusief mogelijke in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 

Artikel 3 Wanneer komt een overeenkomst tot stand.

3.1 Een wederkerige overeenkomst tussen CBR Examen Training en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingediend bij CBR Examen Training en CBR Examen Training de inschrijving heeft geaccepteerd, doormiddel van een bevestiging die naar de cursist is verstuurd per e-mail of sms.

3.2 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd of verplaatst worden indien de cursist dit uiterlijk 48 uur vóór zijn afspraak teweegbrengt. Wanneer dit niet gedaan wordt, is CBR Examen Training genoodzaakt om het examengeld van €50 in rekening te brengen, mocht het niet meer mogelijk zijn om het aangavraagde CBR examen voor de cursist te annuleren.

3.3 Indien CBR Examen Training geen bevestiging heeft verstuurd richting de cursist (per e-mail of sms), met betrekking tot het bevestigen van een aangevraagde theorieopleiding via de inschrijfformulier, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

 

Artikel 5 Plicht cursist

5.1 De cursist dient zich te gedragen ingevolge de in deze voorwaarden gehanteerde richtlijnen. Bijgeval de cursist deze verplichting niet nakomt is CBR Examen Training gevolmachtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te onthouden, zonder dat CBR Examen Training daarbij op enige wijze schadeplichtig moet voldoen jegens de cursist.

5.2 Cursist dient zorg te dragen dat CBR Examen Training alle correcte gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie-examen aan te vragen. Mocht de cursist hierin tekortschieten, dan is er geen schuld te wijten aan CBR Examen Training.

5.3 De cursist zal de door CBR Examen Training eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4 Potentiele schade aan de door CBR Examen Training geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

 

Artikel 6 Plicht CBR Examen Training

6.1 CBR Examen Training is genoodzaakt tot het aanbieden van deugdelijk theorieopleiding in de aangeboden categorieën.

6.2 CBR Examen Training zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door een bekwame/deskundige persoon.

6.3 CBR Examen Training is genoodzaakt de schade te vergoeden, overeenkomstig met het geen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van CBR Examen Training aan de kant van de cursist is ontstaan en die de CBR Examen Training aangerekend kan worden.

 

Artikel 7 Prijzen

7.1 De door CBR Examen Training gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of mogelijk in het kader van de overeenkomst te maken gelden.

 

Artikel 8 Betaling

8.3 Mits de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in het artikel 3.2 en 3.3, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan CBR Examen Training.

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door CBR Examen Training gemaakt mits CBR Examen Training op welk dan ook wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld raakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.6 Bijgeval CBR Examen Training overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al datgene door de cursist aan CBR Examen Training verschuldigd is, meteen en compleet opeisbaar.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 CBR Examen Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten aanzien van de cursist mits hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn/haar schuld. Net zomin als krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Slagingsgarantie: uit onze ervaring slaagt circa 97% van onze cursisten. Dit kan alleen tot stand komen, mocht de cursist goed meedoen tijdens de theorie les, op tijd aanwezig zijn en de Nederlandse taal voldoende beheersen. Mocht u niet voldoen aan één van deze eisen, dan vervalt de slagingsgarantie.

 

Artikel 10 Toerekeningsvatbaarheid

10.1 CBR Examen Training is alleen aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of nalaten van CBR Examen Training mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.4 CBR Examen Training is nimmer aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door CBR Examen Training geleverde dienst.

10.5 Op voorwaarde dat CBR Examen Training aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CBR Examen Training gering tot directe schade.

10.6 De cursist vrijwaart CBR Examen Training tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11 Recht van kracht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij CBR Examen Training partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Cursist en CBR Examen Training zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

AANMELDEN